Studium

Katedra filozofie a společenských věd je mladá, ale ambiciózní akademická instituce, která si v krátké době udělala dobré jméno v oblastí vzdělávání a bádání jak doma, tak v zahraničí.

Katedra nabízí v českém kontextu zcela unikátní a moderní studijní program filozofie, v kterém se vhodně doplňují:

 • důraz na systematický přístup k fundamentálním filozofickým otázkám s výukou klíčových momentů dějin filozofie se zřetelem na tyto otázky.
 • studium filozofie s poskytnutím solidních znalostí o speciálních vědách, zejména společenských (ekonomie, sociologie, sociální a kulturní antropologie), jako základ pro plodný dialog mezi současným filozofickým a vědeckým výzkumem.
 • tzv. analytické (analytická filozofie) s kontinentálními filozofickými přístupy (zejména fenomenologie)

Na Filozofické fakultě UHK katedra zajišťuje studia:

 • bakalářského oboru Filozofie a společenské vědy
 • navazujícího magisterského oboru Filozofie a Philosophy
 • doktorského oboru Filozofie a Philosophy

Katedra zároveň garantuje na Pedagogické fakultě UHK studium:

 • bakalářského oboru Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.
 • pětiletého magisterského oboru Učitelství pro základní školy – výchova k občanství.
 • navazujících magisterských oborů: Učitelství pro 2 stupeň základních škol – Občanská nauka a Učitelství pro střední školy – základy společenských věd.

Hlavním cílem studijních oborů je:

 • poskytnout studentům obecné humanitní vzdělání a základ pro chápání mezioborových vztahů.
  rozvíjet schopnost studentů analyzovat soudobé společenské otázky a problémy, zvláště s ohledem na postavení člověka v soudobém světě.
 • poskytnout studentům východisko pro možné navazující magisterské obory s odbornou profilací (filozofie, sociologie, politologie aj.).

Katedra klade velký důraz na mezinárodní spolupráci ve vzdělávaní a výzkumu. Rozvíjíme úzké vztahy především s partnerskou katedrou filozofie v Norském Oslo a s norským centrem excelence Centre for the Study of Mind in Nature a s katedrou filozofie Emory University. Mezi domácí vědecká pracoviště, která s námi úzce spolupracují, patří především oddělení logiky Filosofického ústavu AV ČR.

Filozofie a společenské vědy

Absolvent bude vzdělán nejenom ve filozofii, ale osvojí si i základy dalších společenských věd. Bude tedy připraven k navazujícím magisterským studiím v oblasti filozofie i společenských věd. Všeobecný rozhled, který získá, a zejména schopnost kritického myšlení povedou i k možnosti jeho uplatnění ve veřejné správě, v oblasti neziskových organizací, médií a veřejného (včetně politického) života. Bude vybaven i základními dovednostmi jako je práce s počítačem, logika a argumentace, základy sociologického výzkumu, tvůrčí psaní a mediální komunikace; rozvine též své jazykové znalosti a osvojí si dovednosti spojené s analýzou a tvorbou odborných textů.

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Absolvent oboru v kombinaci se studiem dalšího oboru, se studiem pedagogiky a psychologie a rozšiřujících předmětů získá odborný základ pro široce pojatou vzdělavatelskou činnost v oblasti společenských věd, zvláště v kontextu rozvoje lidských zdrojů, regionálního rozvoje či forem mezinárodní spolupráce, základ pro studium na vysokých školách v oborech se společenskovědním zaměřením.

Ke všeobecným znalostem a dovednostem patří dosažené výsledky studia v oblasti teoreticky prohloubených společenskovědních základů (filosofie, etika, religionistika, sociologie, politologie, státověda, právo, ekonomie, ekologie). K odborným znalostem a dovednostem náleží výsledky studia v oblasti světových, evropských, českých a československých dějin 20. století, politického systému České republiky, záležitostí EU a mezinárodních vztahů, stranických a volebních systémů, regionálního rozvoje, politické a kulturní geografie, sociální a politické filosofie, sociologické metodologie a aplikované sociologie, jimiž student prokazuje schopnost s porozuměním tematizovat a analyzovat soudobé společenské otázky a problémy, zvláště s ohledem na postavení člověka v soudobém diferentním, multikulturním, lokalizujícím se a globalizujícím se světě. Speciální znalosti a dovednosti skýtá studium předmětů zdůrazňujících postupy politické analýzy, systémového myšlení, odborné a mediální prezentace, logického a kritického myšlení.

Více o bakalářském studijním programu

Filozofie

Cílem navazujícího studijního programu Filozofie je vychovávat odborníky v oboru filozofie, chápané jako obor, který je v aktivní komunikaci a kritické konfrontaci s výsledky společenských a přírodních věd, zejména sociologie, kulturní a sociální antropologie, kognitivních a evolučních disciplín. Zvláštní pozornost je věnována problémům týkajícím se povahy a mechanizmů lidského myšlení, komunikace, spolupráce a kultury, které jsou v současnosti předmětem intenzivního mezioborového bádání. Důraz je kladen na interdisciplinaritu a vzájemnou provázanost těchto klíčových teoretických oblastí; cílem je seznámit studenty nejen s tradičními a současnými filozofickými koncepcemi, ale také s relevantními výsledky speciálních věd.

Učitelství pro 2. stupeň základních škol – Občanská nauka

Absolvent oboru v kombinaci se studiem dalšího oboru získá odborné znalosti a didaktickou způsobilost pro výuku občanské výchovy na 2. stupni základních škol včetně výuky témat z oblasti multikulturní, ekologické, mravní výchovy, výchovy k evropanství, ke zdravému životnímu stylu apod. Studium skýtá možnosti dalšího vzdělávání v oblasti společenských věd. Uplatnění absolventa se předně váže ke školní praxi, ale povaha studia vytváří základ také pro pracovní zařazení v rámci pedagogických institucí, činnost a působení v rámci občanské společnosti či veřejného politického života.

Učitelství pro střední školy – základy společenských věd

Absolvent oboru v kombinaci se studiem dalšího oboru získá odborné znalosti a didaktickou způsobilost pro výuku společensko-vědních předmětů na středních školách Studium skýtá možnosti dalšího vzdělávání v oblasti společenských věd. Uplatnění absolventa se předně váže ke školní praxi, ale povaha studia vytváří základ také pro pracovní zařazení v rámci pedagogických institucí, činnost a působení v rámci občanské společnosti či veřejného politického života.

Více o magisterském studijním programu

Učitelství pro 2. stupeň základních škol – výchova k občanství (pětileté studium)

Pětileté magisterské studium Učitelství pro 2. stupeň základních škol – výchova k občanství je určeno všem absolventům středních škol s maturitou, kteří usilují o orientaci a vzdělání ve společensko-vědních oborech, aby mohli vzdělávat a vést žáky základních škol s ohledem na to, co znamená být dobrý občanem. Absolventi získají aprobaci k výuce předmětu Výchova k občanství.

Více o magisterském studijním programu

Filozofie

Absolvent doktorského programu Filozofie má podrobné znalosti filozofické problematiky se zvláštním zřetelem ke zvolené specializaci. Ovládá metodologii filozofické práce do té míry, že je schopen provádět samostatný výzkum v oblasti své filozofické specializace a své výsledky publikovat i na mezinárodní úrovni. Orientuje se v současných filozofických diskusích, je schopen zaujímat kvalifikovaná stanoviska k názorům v nich vyjadřovaných a do těchto diskusí se zapojovat, a to i na mezinárodní úrovni. Má nicméně nad svou filozofickou specializací nadhled a je schopen výsledky specializovaného filozofického výzkumu a filozofických diskusí promítat do názorů na současné problémy lidské společnosti a postavení člověka v ní.

Více o doktorském studijním programu