Navazující magisterské studium

Filozofie

 


Magisterské  studium filozofie

Katedra se od svého založení v roce 2008 zaměřila na filozofii jako prostor interdisciplinárního bádání. Vychází z přesvědčení, že filozofie není ani tak záležitostí osamoceného hloubání, ale diskuzním prostorem na pomezí různých disciplín, kde se na jedné straně reflektují historické proměny idejí, na druhé straně se spojují s východisky a výsledky empirických věd. Za dobu své existence si vydobyla pověst moderní filozofické instituce, která jako jediná v českém prostředí provazuje analytickou tradici s fenomenologickou, historický přehled filozofie s výsledky současné vědy. Členové katedry se veřejně vyjadřují o otázkách veřejného zájmu, popularizují obor pro veřejnost a ukazují tak uplatnitelnost filozofie v reálném světě.

Studium na naší katedře se pak v souladu s jejím posláním zaměřuje na takové vzdělání ve filozofii, které poskytne orientaci v současných diskuzích o povaze člověka, společnosti a jeho zasazení do celku světa. Studenti jsou přizváni k účasti na interdisciplinárních přednáškách a debatách v rámci Centra LMS (Language-Mind-Society). Inspirativní a neformální prostředí poskytuje Letní škola filozofie, která zejména studenty nižších ročníků seznamuje s problémy, kterým se aktuálně věnují členové katedry a zvaní hosté.

Studium filozofie připraví absolventa na rozmanité pracovní pozice, jež není možné v měnícím se světě všechny vyjmenovat, pouze uvést příklady:

 • ve vzdělávacích institucích v pomocných funkcích
 • v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi
 • v institucích veřejné a státní správy
 • v kulturních institucích
 • v neziskových organizacích
 • v politické a diplomatické sféře a jejím odborném zázemí

 

Studenti se v průběhu magisterského studia mají možnost seznámit s následujícími oblastmi:

 • Politická filozofie

Jaké je ideové podloží politiky a co představují hodnoty jako svoboda, rovnost, spravedlnost?

 • Filozofie jazyka a mysli

Jaký je vztah mezi jazykem, myslí a světem?

 • Filozofie a společenské vědy

Jak formulovat spolehlivé vědění o kulturách a lidské společnosti?

 • Filozofie a přírodní vědy

Co je to naturalismus a za co všechno může evoluce?

 • Člověk ve světě: etika a přírodní prostředí

Jakou povahu má naše odpovědnost za poškozování přírody a jaká opatření přijmout, aby další generace zdědily Zemi v lepším stavu?

 

Profil absolventa

Absolvent studijního programu získá rozvinuté znalosti z oboru systematické filozofie a schopnost tyto znalosti chápat v interdisciplinárních souvislostech. Získá znalost základních primárních a sekundárních textů oboru a tematických oblastí, přehled o jejich dějinném vývoji a soudobém stavu. Díky orientaci studijního programu na soudobý stav poznání v mezinárodním měřítku a na analytické metody, získá absolvent schopnost pracovat s primárními i sekundárními texty v originálním znění, tvůrčím způsobem interpretovat text, analyzovat a kriticky zhodnotit jeho argumentační strukturu. V širším měřítku si absolvent osvojí schopnost promítat získané teoretické znalosti jak do pedagogických, tak do badatelských projektů. Bude schopen přednášet před širokým publikem, ať už ve státní či soukromé sféře. Kromě základní jazykové kompetence bude disponovat i znalostmi z oblasti vědecké metodologie (zejména v oblasti současných společenských a přírodních věd). Získané poznatky a dovednosti bude schopen prakticky využít nejenom v akademické oblasti, ale i v oblasti státní správy, neziskových organizací či pedagogických institucí. Absolvent bude schopen samostatně a kriticky posuzovat otázky vyvstávající z etických a normativních rozměrů fungování společnosti (střet zájmů, politická kultura atd.). Bude tedy připraven pro práci v etických komisích jak ve státním sektoru, tak i v oblasti lidských zdrojů (např. vypracování firemních etických kodexů). Svými dovednostmi kritické analýzy a jasné formulace tezí, jakož i svou jazykovou vybaveností bude připraven koncipovat programy kulturních, společenských a politických aktivit, pracovat v oblasti žádostí o evropské granty a připravovat projekty meziregionální, celostátní i evropské spolupráce. S ohledem na tento typ studijního programu se tedy absolvent uplatní například: v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, v kulturních a neziskových institucích nebo taky v diplomatické sféře.


Podmínky k přijetí ke studium

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru v ČJ. Uchazeč musí prokázat základní znalosti z oblasti dějin filozofie, systematické filozofie a také všeobecný přehled o společenských vědách. Součástí pohovoru bude i překlad a rozbor krátkého anglického odborného textu, dále pak diskuze nad bakalářskou prací, během níž uchazeč prokáže schopnost shrnout její hlavní myšlenky. Uchazeč by měl předložit seznam prostudované literatury a rámcovou představu o své budoucí diplomové práci.


Studijní plán

Název předmětu
Povinné předměty
1. ročník
Filozofie jazyka
Politická filozofie
Filozofie společenských věd
2. ročník
3. semestr
Diplomový seminář 1
Filozofie mysli
4. semestr
Filozofie přírodních věd
Diplomový seminář 2
Povinně volitelné předměty – skupina 1
1. ročník
Morální relativizmus
Philosophy of Social Science
Just War
Kosmologie a rituál
Filozofie a umění
Ekologie a environmentalistika
Současné trendy v behav. vědách
2. ročník
Evoluční etika
Animismus a šamanismus – duše a vědomí
Vybrané kapitoly z dějin současné metafyziky
German Idealism and American Pragmatism
Empatie a myslitelé skotského osvícenství
Pragmatist Approaches to Metaphysics
The Origins of Morality
Povinně volitelné předměty – skupina 2
1. ročník
Zkouška z angličtiny (úroveň B2+)
Zkouška z němčiny (úroveň B2)

Statistiky přijímacích zkoušek

Filozofie

Učitelství pro 2. stupeň základní školy – občanská nauka

Učitelství pro střední školy – základy společenských věd

 

 


Profil absolventa

• vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:
Všeobecné znalosti a dovednosti studenti získají zejména v rámci výuky filosofie člověka a etiky, k odborným znalostem a dovednostem studenti dospějí na základě výuky politologických a ekonomických předmětů. Speciální znalosti a dovednosti se týkají sociální psychologie, teorie kultury a multikulturalismu, oborové didaktiky, průběžné a souvislé oborové pedagogické praxe a diplomové magisterské práce
• kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
Absolvent oboru v kombinaci se studiem dalšího oboru získá odborné znalosti a didaktickou způsobilost pro výuku občanské výchovy na 2. stupni základních škol včetně výuky témat z oblasti multikulturní, ekologické, mravní výchovy, výchovy k evropanství, ke zdravému životnímu stylu apod. Studium skýtá možnosti dalšího vzdělávání v oblasti společenských věd.
• charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
Uplatnění absolventa se předně váže ke školní praxi, ale povaha studia vytváří základ také pro pracovní zařazení v rámci pedagogických institucí, činnost a působení v rámci občanské společnosti či veřejného politického života


Podmínky k přijetí ke studium

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském, příp. magisterském stupni studia a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací řízení má pouze ústní část. Uchazeč prokáže svou motivaci ke studiu učitelství předložením pedagogického portfolia, které shrnuje jeho dosavadní zkušenosti s prací s dětmi a mládeží. Student při zkoušce prokáže schopnost analýzy zvoleného společenskovědního problému a obecné znalosti ze společenskovědních disciplín. Při zkoušce budou také prověřeny obecné pedagogicko-psychologické předpoklady k výkonu profese učitele (znalost základních pedagogicko-psychologických pojmů, základní znalost didaktických metod). Předpokládá se rovněž znalost povinné literatury pro bakalářské zkoušky v tomtéž studiu.


Studijní plán

Studijní plán oboru Učitelství pro 2. stupeň základní školy – občanská nauka 

Studijní plán oboru Učitelství pro střední školy – základy společenských věd


Statistiky přijímacích zkoušek

Učitelství pro 2. stupeň základní školy – občanská nauka 

Učitelství pro střední školy – základy společenských věd