Magisterské studium

Učitelství pro 2. stupeň základní školy – výchova k občanství

 


Profil uchazeče

Pětileté magisterské studium Učitelství pro 2. stupeň základních škol – výchova k občanství je určeno všem absolventům středních škol s maturitou, kteří usilují o orientaci a vzdělání ve společensko-vědních oborech, aby mohli vzdělávat a vést žáky základních škol s ohledem na to, co znamená být dobrý občanem. Absolventi získají aprobaci k výuce předmětu Výchova k občanství.


Profil absolventa

• vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:
Všeobecné znalosti a dovednosti studenti získají zejména v rámci výuky filosofie člověka a etiky, k odborným znalostem a dovednostem studenti dospějí na základě výuky politologických a ekonomických předmětů. Speciální znalosti a dovednosti se týkají sociální psychologie, teorie kultury a multikulturalismu, oborové didaktiky, průběžné a souvislé oborové pedagogické praxe a diplomové magisterské práce.
• kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
Absolvent oboru v kombinaci se studiem dalšího oboru získá odborné znalosti a didaktickou způsobilost pro výuku občanské výchovy na 2. stupni základních škol včetně výuky témat z oblasti multikulturní, ekologické, mravní výchovy, výchovy evropanství, ke zdravému životnímu stylu apod. Studium skýtá možnosti dalšího vzdělávání v oblasti společenských věd.
• charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
Uplatnění absolventa se předně váže ke školní praxi, ale povaha studia vytváří základ také pro pracovní zařazení v rámci pedagogických institucí, činnost a působení v rámci občanské společnosti či veřejného politického života.


Podmínky k přijetí ke studium

Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské studium s maturitou a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací řízení má pouze písemnou část. Písemná část je testem obecného přehledu (české a světové dějiny, základní pojmy filosofie, politologie, sociologie a ekonomie, osobnosti české a světové literatury a dějin filosofie, základní zeměpisné znalosti).


Studijní plán

Studijní plán oboru Učitelství pro 2. stupeň základní školy – výchova k občanství


Statistiky přijímacích zkoušek

Učitelství pro 2. stupeň základní školy – výchova k občanství