Doktorské studium

Cílem doktorského studia v programu Filozofie je připravit odborníky na současnou filozofii, kteří budou schopni zajistit návaznost české filozofie na aktuální vývoj filozofie v mezinárodním měřítku, aktivně se zapojit do výzkumu v této oblasti a do mezinárodních filozofických diskusí; a současně budou schopni zprostředkovávat aktuální vývoj v rámci mezinárodní filozofie odborné veřejnosti v naší zemi.


Profil absolventa

  1. Absolvent má podrobné znalosti filozofické problematiky se zvláštním zřetelem ke zvolené specializaci.
  2. Ovládá metodologii filozofické práce do té míry, že je schopen provádět samostatný výzkum v oblasti své filozofické specializace a své výsledky publikovat i na mezinárodní úrovni.
  3. Absolvent zvládl základní metody vědecké práce v dané disciplíně a je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvoleném oboru. Jeho znalosti prokazují, že došlo k prohloubení, doplnění a rozvinutí jeho teoretického poznání, myšlení a vědomostí získaných v předcházejícím studiu.
  4. Orientuje se v současných filozofických diskusích, je schopen zaujímat kvalifikovaná stanoviska k názorům v nich vyjadřovaných a do těchto diskusí se zapojovat, a to i na mezinárodní úrovni.
  5. Má nicméně nad svou filozofickou specializací nadhled a je schopen výsledky specializovaného filozofického výzkumu a filozofických diskusí promítat do názorů na současné problémy lidské společnosti a postavení člověka v ní.

Průběh studia

Standardní doba studia ve studijním programu Filozofie je v prezenční i v kombinované formě 4 roky. Na začátku studia (v prvním měsíci) vypracuje doktorand v součinnosti se svým školitelem individuální plán studia, který pak schvaluje oborová rada. Obhajoba disertační práce nemusí nutně proběhnout do konce tohoto čtyřletého období, ale nejpozději do sedmi let od zahájení studia.  Během studia musí získat student 180 kreditů.


Podmínky k přijetí ke studiu

  1. Ukončené magisterské studium filozofie nebo příbuzného oboru.
  2. Předložení projektu disertační práce (v rozsahu 3 stran) s použitou literaturou.
  3. Vstupní pohovor, při kterém má uchazeč prokázat předpoklady pro doktorské studium i vědeckou práci. Pohovor prověří smysluplnost projektu a přehled uchazeče o soudobé filozofii. Část pohovoru je vedena v cizím jazyce (angličtina).

Návaznost na další typy studijních programů

Program přímo navazuje na navazující magisterský studijní program Filozofie.


Struktura předmětů

Studijní část (90 kreditů)

Filozofický seminář I-VI (6×5 kreditů)

Zkouška z cizího jazyka (15 kreditů)

3 odborné předměty z níže uvedené nabídky (3×15 kreditů)
Vybrané kapitoly z historie filozofie (prof. Floss, doc. Daneš)
Vybrané kapitoly z filozofie jazyka (prof. Peregrin, dr. Koreň)
Vybrané kapitoly z filozofie mysli (prof. Peregrin, dr. Koreň)
Vybrané kapitoly z politické filozofie (doc. Daneš)
Vybrané kapitoly z filozofie vědy (dr. Paleček, dr. Jaroš)
Vybrané kapitoly z filozofické antropologie (prof. Floss, dr. Janoušek)
Vybrané kapitoly z logiky (prof. Peregrin, dr. Koreň)

Vědecká část (60 kreditů)

Publikační aktivity (30 kreditů)
Studie v odborném periodiku nebo sborníku (10 kreditů)
Studie ve významném domácím odborném periodiku nebo knize (20 kreditů)
Studie v zahraničním odborném periodiku nebo knize (20 kreditů)
Studie ve významném zahraničním odborném periodiku (IF nebo ERIH nebo významné nakladatelství) (40 kreditů)
Recenze domácí (5 kreditů)
Recenze zahraniční (10 kreditů)

Grantové aktivity (10 kreditů)
Úspěšný interní grantový projekt (15 kreditů)
Úspěšný grantový projekt mimo fakultu (30 kreditů)
Neúspěšný interní grantový projekt (5 kreditů)
Neúspěšný grantový projekt mimo fakultu (15 kreditů)

Konferenční aktivity (min. 20 kreditů)
Aktivní účast na konferenci nebo workshopu v rámci fakulty (10 kreditů)
Aktivní účast na domácí konferenci nebo workshopu (15 kreditů)
Aktivní účast na zahraniční konferenci nebo workshopu (20 kreditů)

Pedagogická činnost pod dohledem školitele (20 kreditů)

Odevzdání tezí a jedné kapitoly práce (do konce 2. ročníku) (10 kreditů)

Odevzdání disertační práce (40 kreditů)


Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Ke státní doktorské zkoušce (SDZ) se student přihlásí po úspěšném vykonání všech zkoušek a splnění všech povinností předepsaných jeho individuálním plánem. Rámcový obsah SDZ a procesuální záležitosti SDZ jsou vymezeny ustanoveními pro studium v doktorských studijních programech Studijního a zkušebního řádu Univerzity Hradec Králové (čl. 41–44) a doplňujícími směrnicemi děkanátu Filozofické fakulty UHK (Výnos děkanky č. 25/2017 Pravidla pro vypracování disertační práce a organizace státních doktorských zkoušek na FF UHK).

Kandidát si ke zkoušce po dohodě se svým školitelem zvolí tři témata, která se nesmějí krýt s tématem jeho disertace (může však jít o témata, jimiž se kandidát zabýval dříve během svého studia či která s disertací souvisí volně). Jedno téma musí být zvoleno z dějin filosofie, přičemž dějinami filosofie se myslí dějiny západní filosofie do konce 19. století. Zbylá dvě témata musí být zvolena ze systematické filosofie. Školitel určí ke každému z témat konzultanta čili garanta (podmínkou je nositel titulu prof., doc., PhD.). Skladbu těchto témat i se jmény konzultantů předloží kandidát ke schválení předsedovi oborové rady doktorského studia.
Kandidát zpracuje jednotlivá témata tak, že se pokusí formulovat problém a zaujmout k němu na základě argumentace vlastní stanovisko. Předpokládá se, že bude spolupracovat s konzultanty svých témat. Prezentace teze musí být srozumitelná jak odborníkovi na danou tématiku, tak i akademikovi, který není odborníkem na dané téma. Konzultant dohlíží na dostatečnou odbornou fundovanost kandidáta, pokud jde o zvolené téma a základní literaturou k němu. Písemná podoba teze má mít maximálně dvě normostrany, minimálně však jednu normostranu, nepočítaje v to seznam prostudované literatury.
Nejpozději měsíc před termínem, kdy student hodlá složit SDZK, odevzdá teze ke schválení předsedovi oborové rady, a to jak v elektronické formě, tak vytištěné a podepsané školitelem a příslušným konzultantem. Předseda oborové rady má možnost teze odmítnout buď z důvodů formálních (hrubé pravopisné chyby a slabá stylistická úroveň, chybějící či nedostatečná bibliografie, překročení či naopak nedodržení předepsaného rozsahu), nebo obsahových (plagiát, obecně nevhodné téma pro SDZK
Komise a termín SDZK se stanoví individuálně na základě odevzdaných tezí. Komise je minimálně tříčlenná a minimálně dva členové komise musí být z KFSV FF UHK. Členy komise dále mohou být externisté z českých univerzit a AV ČR. Komise vybere z odevzdaných tezí dvě. Kandidát prezentuje v patnácti až dvaceti minutách příslušné teze, po jejich prezentaci následuje vždy diskuse, v níž kandidát reaguje na otázky členů komise. V diskusi má prokázat nejen orientaci ve zvoleném tématu, ale též myšlenkovou pohotovost v reakci na dotazy členů komise. V případě potřeby může komise kandidáta vyzvat ještě k prezentaci třetího ze zvolených témat nebo mu k němu položit otázky. SDZK je veřejně přístupná.