FFree index je unikátní projekt Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, do něhož se může zapojit každý, kdo na ní chce studovat jeden z bakalářských oborů. O co v něm jde? Uchazeči se nejdříve zaregistrují a poté sbírají body za návštěvy nejrůznějších přednášek a jiných vzdělávacích akcí fakulty v průběhu akademického roku. Po uplynutí termínu, do kterého je možné body sbírat, se nasbírané kredity přepočítají na body k přijímačkám. Maximum, které mohou uchazeči díky FFree indexu získat, je 10 bodů.

Všichni účastníci druhého kola Filosofické olympiády budou rovněž podpořeni prostřednictvím bonusových bodů v přijímacím řízení na bakalářské obory FF UHK.

Jak na to?

Zaregistrujte se na www.uhk.cz/ffreeindex a sledujte Kalendář akcí. Před vybranou událostí si zarezervujte místo a při příchodu na akci se zapište do prezenční listiny. Účast následně odměníme prvními kredity do vašeho “vysokoškolského” FFree indexu.  

Zisk kreditů oceníme bodovým bonusem při přijímacích zkouškách! Podívejte se, kolik bodů získali uchazeči o studium v loňském roce.

Pravidla FFree indexu

Přijímací řízení je hodnoceno body. Maximální počet bodů, které uchazeč může v rámci přijímacího řízení získat, je 100. Z toho maximálně 90 bodů lze získat z přijímací zkoušky, jejíž podoba je níže definována pro jednotlivé studijní obory, a maximálně 10 bodů lze získat za participaci na fakultních aktivitách ve stávajícím akademickém roce v rámci tzv. FFree indexu. Tyto body může získat pouze uchazeč, který se do FFree indexu řádně zaregistruje prostřednictvím webové stránky www.uhk.cz/ffreeindex. Registrace je možná průběžně, nejpozději však 15. května 2020. Kredity se uchazeči udělují pouze za období, v němž byl v rámci FFree indexu zaregistrován. Zohledněny budou kredity získané v období od zveřejnění těchto pravidel až do 15. května 2020. Počet přidělených bodů v rámci přijímacího řízení se bude odvíjet od počtu získaných kreditů v rámci FFree indexu. Počet kreditů získaných v rámci FFree indexu se tedy nerovná počtu získaných bodů v přijímacím řízení. Je stanovena převodní škála, která se odvíjí od maximálního počtu nasbíraných kreditů. Uchazeč s maximálním počtem nasbíraných kreditů získává z FFree indexu 10 bodů, uchazeč, který získal alespoň jeden kredit, získává 1 bod. Další body jsou rozpočítány dle rozložení kreditových zisků uchazečů. Informace k FFree indexu jsou k dispozici na webové stránce www.uhk.cz/ffreeindex, kde jsou v kalendáři akcí průběžně zveřejňovány i veškeré aktivity, jež jsou do FFree indexu zahrnuty. Je-li stanovena možnost prominutí přijímací zkoušky, je nutné, aby uchazeč písemně ve stanoveném termínu zaslal žádost o prominutí přijímací zkoušky a doložil, že splňuje podmínky stanovené pro prominutí přijímací zkoušky. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu o prominutí přijímací zkoušky nepožádá nebo jej řádně nedoloží, ztrácí nárok na přijetí bez přijímací zkoušky. V případě, že uchazeč splňuje stanovené podmínky a v požadovaném termínu nárok na prominutí přijímací zkoušky doloží, získává 90 bodů. Další body takový uchazeč může získat za aktivity v rámci FFree indexu. Body za participaci na fakultních aktivitách v rámci FFree indexu budou připočteny pouze uchazečům, kteří se dostaví na přijímací zkoušku, a uchazečům, kterým bude přijímací zkouška prominuta. Uchazeči, kteří se na přijímací zkoušku nedostaví (a nebyla jim prominuta), budou vyhodnoceni jako absentující a nezískají v rámci přijímacího řízení ani body za participaci na fakultních aktivitách.