Lidé

Vedení katedry

Vedoucí katedry Filozofie a společenských věd

Jan Černý vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a Evangelickou teologickou fakultu UK, kde také obdržel doktorát z filozofie. Zabývá se fenomenologií, politickou filozofií a moderní českou filozofií.

e.  jan.cerny.2@uhk.cz
t. +420 493 331 245

Předseda oborové rady doktorského studia

Zabývá se analytickou filosofií, filosofií jazyka a filosofií logiky; propaguje zejména filosofický směr známý jako „inferencialismus“. Je autorem téměř dvou desítek knih o filosofii a logice, včetně populární „Filosofie pro normální lidi“.

e. jaroslav.peregrin@uhk.cz
t. +420 493 331 240

Jarda Peregrin´s Page

Tajemník katedry filozofie a společenských věd

e. michal.rigel@uhk.cz
t. +420 493 331 527

Sixtova

Asistentka katedry filozofie a společenských věd

e. zuzana.sixtova@uhk.cz
t. +420 493 331 241

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Docent Jaroslav Daneš se zabývá řeckým politickým myšlením doby klasické a diskusemi o athénské demokracii. Zvláštní pozornost věnuje politickým aspektům řeckého dramatu. S těmito tématy souvisí i jeho zájem o politické ideologie a vztah mezi ideologiemi a humanitními disciplínami. Na roky 2016-2018 mu bylo uděleno badatelské stipendium Alexander von Humboldt Stiftung na Otto-Friedrich-Universität Bamberg na základě projektu Athenian Tragedy and the Theory of War. Mezi jeho nejaktuálnější texty patří následující:
Manipulation of the Rhetoric of Peace and the Deconstruction of Pacifism in Euripides’ Suppliant Women, Mnemosyne: Leiden Brill (accepted 2018, forthcoming)
Only deceit can save us: audience, war, and ethics in Sophocles’ Philoctetes, Classical Philology: University of Chicago Press (accepted 2017, forthcoming)
AMHXANIA in Euripides’ Heraclidae, Classical Quarterly: Cambridge University Press 65.1 (2015), 366-371.
The Use and Abuse of Ideology in the Study of Athenian Democracy and Tragedy, Filozofia 71 (2016), 503-513.

e. jaroslav.danes@uhk.cz
t. +420 493 331 527

Tajemník oborové rady doktorského studia

Martin Palecek’s research examines issues of philosophy of social sciences, theory of cultural anthropology, cultural anthropology, and cognitive sciences. He is a member of the Editorial Board of the Philosophy of Social Sciences journal. He recently worked as a research team leader on the project “Uganda: A Dream of Prester John’s Kingdom (Missionary activities in Uganda, its influence on politics, and the utopian of cultural wars)”, supported by Philosophical Faculty UHK. His fieldwork concerns Buganda (historical kingdom; part of Uganda). Martin Palecek was also holder of the Fulbright- Masaryk scholarship at Emory University (2013-2014).

 

e. martin.palecek@uhk.cz
t. +420 493 331 245

Scholar

Jan Černý vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a Evangelickou teologickou fakultu UK, kde také obdržel doktorát z filozofie. Zabývá se fenomenologií, politickou filozofií a moderní českou filozofií.

e.  jan.cerny.2@uhk.cz
t. +420 493 331 245

Vystudovala obor filosofie a pedagogika na KU v Praze a doktorát na PU v Olomouci. Mezi odborné zájmy patří systematická etika, ekologická etika a etika ochrany zvířat. Speciálním tématem jsou etické otázky welfare zvířat a chovu zvířat v zajetí. Je autorkou knihy Etika a příroda a editovala knihy Erazima Koháka Zorným úhlem filosofa (2004) a Kopí dona Quijota (2010).

e. marie.hrda@uhk.cz
t. +420 493 331 243

Mgr. Filip Jaroš, Ph.D. (* 1982) absolvoval doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří vztah mezi člověkem a zvířetem, biosemiotika, filosofická antropologie (zejm. Adolf Portmann) a filozofie biologie. V letech 2017-8 absolvoval postdoktorský výzkumný pobyt na University of Tartu.

e. filip.jaros@uhk.cz
t. +420 493 331 245

(1977) Vystudoval filosofii na FFUK v Praze, kde obhájil také svou dizertaci k teorii soudu u Brentana, Meinonga a Husserla. Věnuje se výzkumu historických základů a kontextu vzniku Husserlovy fenomenologie zejména ve vztahu k filosofii Franze Brentana a jeho žáků (Marty, Twardowski, Meinong, Kraus, Ehrenfels). Další oblastí jeho zájmu je na jedné straně empirická filosofie Davida Huma, na straně druhé pak racionalistická filosofie Bernarda Bolzana. Myšlenkový přínos těchto autorů se snaží prostředkovat současnému diskurzu fenomenologie a filosofie mysli tak, aby se odhalily některé jeho základní předpoklady a přehlédnuté možnosti jeho dalšího rozvoje. V překladech a komentářích ho také prostředkuje širší odborné veřejnosti.

e. hynek.janousek@uhk.cz
t. +420 493 331 245

Ladislav Koreň se momentálně pohybuje zejména v oblastech filozofie jazyka a filozofie psychologie. Konkrétně se jeho bádaní zaměřuje na interdisciplinární problematiku sociálních a normativních aspektů myšlení, usuzovaní, rozhodování a jednání. V současnosti dokončuje monografii, která mapuje tato témata z perspektivy naturalizovaného inferencializmu. Je autorem řady odborných studií v mezinárodních i domácích časopisech.

e. ladislav.koren@uhk.cz
t. + 420 493 331 241

Academia

Zabývá se výukou a didaktikou akademického psaní, včetně interpretace textu, a vybranými otázkami filosofie člověka, například vztahem člověka k městu.

emarketa.panouskova@uhk.cz

Vystudovala filozofii a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2018 získala titul Ph.D., ve své dizertační práci se věnovala zkoumání přesvědčivosti tzv. kvazi-logických argumentů. Odborně se zaměřuje na teorii a výzkum argumentace a rétoriky, věnuje se zejména pragma-dialektickému přístupu k argumentaci. Absolvovala dva studijní pobyty na University of Amsterdam v Nizozemsku.

e. iva.svacinova@uhk.cz
t. +420 493 331 244

Vzdělával se na univerzitách v Hradci Králové, Olomouci (Univerzita Palackého) a Londýně (Queen Mary, University of London). Odborně se zabývá širokým spektrem otázek z politické filozofie, normativní etiky a bioetiky. Oblastí speciálního zájmu je koncept tzv. „spravedlivé války“.

e. michal.rigel@uhk.cz
t. +420 493 331 527

Vědecko-výzkumní pracovníci

Casey Doyle works at the intersections of epistemology, ethics, and philosophy of mind. Much of his research is on self-knowledge and ethical knowledge. His research project at Hradec Králové attempts to offer an account of first-person authority that is compatible with results from empirical psychology. He received his PhD from the University of Pittsburgh and was previously a junior research fellow at St Hilda’s College, University of Oxford.

Matej Drobňák absolvoval doktorské studium zde na Katedře filozofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové pod vedením Prof. Jaroslava Peregrina. Odborně se orientuje na otázky filozofie jazyka, zejména na diskuze ohledně rozlišování mezi sémantikou a pragmatikou. V posledních letech se věnuje taky empirickým základům a aplikacím inferencialismu.

Preston J.

Preston is a post-doctoral researcher in philosophy for a project on inferentialism and collective intentionality.  He received his B.A. from Montana State University, his M.A. from Texas A&M University, and his Ph.D. from the University of Pittsburgh.  He works in metaphysics and the philosophy of language, informed by the work of the German idealists and the American pragmatists.  His research in metaphysics concerns the basis and nature of value in biological and social systems, with particular emphasis on understanding the human person as a rational and natural being.  His research in the philosophy of language uses proof theory to investigate relationships between the rules of inference that govern the way we reason about the world and the kinds of worldly objects we are thereby capable of individuating.  He has given courses of philosophical instruction at elementary, middle, and high schools in Montana, Pennsylvania, and the Czech Republic, and at the Allegheny County Jail in Pittsburgh. 

epreston.stovall@uhk.cz

Website

Interní doktorandi

Externí doktorandi

Absolvoval bakalářský studijní program v oboru Filozofie a společenské vědy na univerzitě v Hradec Králové, navazující magisterské studium v oboru Filozofie v rámci Ústavu filozofie a religionistiky na Karlově Univerzitě v Praze.

Téma disertační práce: Koncepce myšlení v pragmaticky orientované filozofii a nové kognitivní vědě

e.jaroslav.endrle@uhk.cz

Hlavním zaměřením je aplikace poznání klasické ruské filosofie na současné politické a etické otázky. Magisterský titul jsem získal na FF UHK pod vedením docenta Martina Palečka, téma diplomové práce byla Myšlenka sobornosti jako společenská smlouva a základ konzervativních ideologií. Tématem dizertace je Obsah konzervatistické politiky.

e. vaclav.hampel@uhk.cz

e. jan.harovnik@uhk.cz

Mgr. Michal Hubálek (*1992) získal magisterský titul v oboru Filozofie na Filozofické fakultě UHK pod vedením Dr. Filipa Jaroše. Obhájená diplomová práce nesla název Spor o lidskou přirozenost v evoluční biologii. Mezi jeho hlavní badatelské zájmy patří především filosofie vědy/biologie/historie. Ve svém disertačním projektu se na obecné rovině soustředí na filosofické implikace evolučních teorií a na rovině konkrétní potom na fenomén morálky.

Téma disertační práce: Myslet morálku darwinisticky

e. hubalek.michal.42@gmail.com

t. (+420) 732 949 131

Absolvoval jsem bakalářské a navazující magisterské studium filozofie na FF UHK. Moje bakalářská práce se zabývala porovnáním evolučních koncepcí Pierra Teilharda de Chardin, Richarda Dawkinse a Adolfa Portmanna. Diplomová práce potom nesla název „The Great Ape Debate: Mohou se šimpanzi naučit jazyk?“, což celkem vystihuje podstatu zkoumaného problému. Po ukončení magisterského studia jsem absolvoval doplňující pedagogické studium, které mi umožnilo získat práci učitele.

Můj filozofický zájem je soustředěn zejména na oblast na pomezí filozofie a biologie (evoluce, vztah člověk x zvíře), částečně pak i na filozofii vědy. Nebráním se však žádné oblasti filozofie, pokud ji autor (či přednášející) prezentuje dostatečně uchopitelně, či alespoň natolik poutavě, aby byla vyvážena ona nižší míra uchopitelnosti.

Téma dizertační práce: „Sociální rozumění šimpanze jako filozofický problém“

 

e. petr.jirman@uhk.cz

Hynek Kaplan (*1992) získal magisterský titul v oboru Filozofie na Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci tohoto studia absolvoval také studijní pobyt v belgické Lovani na Katholieke Universiteit Leuven. Je redaktorem časopisu Nomádva a členem studentského spolku Libomudravna. Z odborného hlediska se zabývá ontologií a jejím vztahem k etice a estetice, a také etikou péče.

Téma disertační práce: Adorno a Lévinas: myšlení mimo pojmy

e. hynek.kaplan@uhk.cz

Studium absolvoval na Univerzitě Hradec Králové, kde v roce 2013 obhájil bakalářskou práci s názvem „Jak se stal z ‘raného’ Wittgensteina ‘pozdní’“ a v roce 2015 diplomovou práci na téma „Specifika lidské komunikace“ – obojí pod vedením profesora Peregrina. Vedle toho absolvoval studijní pobyty Erasmus během bakalářského studia v Oslu a v průběhu magisterského studia ve Vratislavi. V rámci doktorského studia se věnuje především tématu sdílené intencionality a problému antropologické diference.

Téma disertační práce: Sémantický pohled na sdílenou intencionalitu

Vyučované předměty: Analytická filozofie, Kritické myšlení a argumentace, Logika a argumentace, Logika

e.david.kocourek@uhk.cz

Absolvoval bakalářské a magisterské studium na Katedře filozofie a společenských věd při Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde úspěšně obhájil svoji diplomovou práci s názvem Evoluce lidské kognice v díle Michaela Tomasella. Odborně se zabývá především tématem kulturní evoluce z pohledu filosofie společenských věd, zvláště pak otázkou po možnosti aplikace mechanismů přirozeného výběru na doménu kulturních informací a vlivem socio-kulturního prostředí na vývoj lidské kognice.

Téma disertační práce: Deliberativní modely rozhodování v kontextu teorie argumentačního usuzování

e. petr.matejicek.1@uhk.cz

e. jaroslav.malik@uhk.cz

I am Stephen Oppong Peprah from Ghana, West Africa. I undertook my Bachelor’s degree in Political Science, Classics, and English Language at the University of Ghana, Legon. I continued to pursue my Master’s degree in Classics, with specialisation in Ancient Philosophy, at the University of Ghana, Legon. Currently, I am pursuing my PhD in Philosophy at the University of Hradec Králové, specialising in Political Philosophy, both Ancient and Modern. My research interest is primarily focused on theorizing how government and citizens can have a good, if not equal, moral standing or statuses, in an age imbued with growing asymmetrical power relation between the two entities — a power relation which is in favour of the former.

Téma disertační práce: Person and State in Plato’s „Republic“: A Study in Moderate Communitarianism

estephen.peprah@uhk.cz

Absolventka bakalářského a navazujícího magisterského studia Filozofie na FF UHK a nynější studentka doktorského studia. Specializuje se na antickou filozofii (Sókratés, Platón, Aristotelés, instituce otroctví, problematika chybování a řecké drama). Momentálně se věnuje komparaci myšlenek Sókrata a Eurípida, která je tématem její diplomové práce s názvem Sókratova filosofie: zbraň v rukou Eurípida?

Téma disertační práce: Sókratova filosofie: zbraň v rukou Eurípida

Absolvent magisterského studijního oboru Filozofie na FF UHK (téma diplomové práce Fenomén tělesnosti: Přírodovědec jakožto tělesná vnímající bytost).

Téma disertační práce: Žitý svět člověka v teoretické reflexi vědce
e. matej.pudil@uhk.cz

e. michal.strnadel@uhk.cz

e. onrej.vinar@uhk.cz

Mgr. Radka Krádlová absolvovala vysokoškolské studium na Univerzitě v Hradci Králové, získala, pod vedením profesora Peregrina, bakalářský titul v oboru Filozofie a společenské vědy, název obhájené práce: Mysl, mozek, vědomí, dále pak magisterský titul, v oboru Filozofie, název obhájené diplomové práce: Altruismus – evoluční základy nesobeckého jednání člověka, opět pod vedením profesora Peregrina.
Disertační projekt se opět soustředí na altruismus, není to jev který lze jednoznačně kategorizovat, je stejně problematický jako sama lidská přirozenost. Projekt tedy bude mít interdisciplinární charakter, jeho cílem bude poodhalit vnitřní vztahy mezi jednotlivými poznatky studia altruismu v rámci různých disciplín, které k němu mají co říci. Do okruhu zájmu lze zařadit filozofii mysli a kulturní antropologii, ale také třeba neurobiologii či evoluční psychologii.

Téma disertační práce: Motivace k altruismu