Přednáška LMS centra 18. 12. 2019

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti

zve všechny zájemce na přednášku

Wilhelm Dilthey jako teoretik vědy a filosof života
kterou prosloví

Jiří Klouda

(KFSV FF UHK)

Anotace:

V myšlení Wilhelma Diltheye (1833–1911) se slévají nejvýznamnější tendence filosofie 19. století: opuštění universálních spekulativních systémů, historicky bezprecedentní rozvoj speciálních věd a zesílené vědomí společenské role filosofie. Za této situace se Dilthey – sám rovněž významný historik idejí – pokouší o filosofické založení věd o kultuře, které je ale zároveň hledáním nového prostoru pro filosofii. Při svém vyrovnávání se s tímto úkolem přichází Dilthey s originálním řešením, které nechává filosofii větší prostor než pouhé „pozitivistické“ systematizování výsledků speciálních věd, přitom však nepopírá jejich kognitivní prioritu. Adekvátní prostor pro filosofické myšlení tak není ani „před“ vědou, ani teprve „za“ ni, ale „uvnitř“ vědy, jako její tvůrčí dimenze. Řešení těchto filosofických aporií, jehož inspirativnost snad překračuje 19. století, si blíže představíme na Diltheyově spisu Básnická obrazotvornost: stavební díly poetiky z r. 1887. V tomto spise, který měl být podle jeho autora psychologickým založením vědy o krásné literatuře, se poprvé plně rozehrává hloubka a šíře diltheyovského projektu, který své metodologické úkoly řeší nikoli jen abstraktním zobecňováním soudobé podoby disciplíny, ale jejím vztažením k rovině lidské existence („život“), z níž věda vychází a k níž se má i zpět obracet. Tak je v rámci zdánlivě úzce specializovaného zkoumání poprvé zformulován Diltheyův klíčový pojem prožitku a prožívání, který zároveň představuje svébytné řešení klasických filosofických otázek jako vztah smyslovosti a řeči, obecného a konkrétního nebo fakticity a normativity.

Přednáška se bude konat
18. 12. 2019 od 14:05 do 15:40
v místnosti B9, FF UHK